Translate site

Överklagan

Rätten att överklaga gäller både beslut enligt SoL och LSS. Det kan handla om ekonomiskt bistånd till försörjningen eller beslut om andra biståndsinsatser till exempel i form av stöd, vård, behandling, omsorg eller hemtjänst.

Om socialtjänsten helt eller delvis avslår din ansökan om bistånd har du har rätt att få ett skriftligt beslut med en motivering till beslutet.

Efter det att du fått det skriftliga avslaget ska du inom 3 veckor komma in med ett skriftlig överklagande till socialförvaltningen. I överklagandet ska följande framgå: 

  • Vilket beslut det avser.
  • Varför beslutet är felaktigt.
  • Vilket beslut du anser vara det rätta.
  • Överklagandet ska vara försedd med datum och underskrivt.

Socialförvaltningen kan vid behov vara behjälplig med att skriva ned överklagandet. Socialförvaltningen prövar om beslutet ska ändras. Ändras inte beslutet skickas ditt överklagande ihop med ett yttrande till förvaltningsrätten. 

  • Förvaltningsrätten prövar både laglighet och vad som är ett lämpligt beslut för dig.
  • Förvaltningsrätten skickar sin dom hem till dig.

Uppdaterad: 2017-08-28 

Sidansvarig: Madde Gustavsson

Överklagan skickas till

Socialnämnden

711 80 Lindesberg

Mer information