Translate site

Information om vägbidrag

Den som sköter en enskild väg kan få vägbidrag hos kommunen. I Lindesberg kan du få bidrag för att sköta en enskild väg. I år betalar vi ut bidraget senast den 30/6 2017.

Regler för att få driftsbidrag för enskild väg (KF §152/2009)

Driftsbidrag betalas ut till enskilda vägar under följande förutsättningar:

  • Trafikverket har utrett behovet av driftsunderhåll och har efter utredning beräknat driftskostnaden (sommar och vinter), inklusive underhållskostnaden för eventuella broar. Kravet är att Trafikverket själv måste betala ut ett årligt driftsbidrag till föreningen. Trafikverkets bidrag kan vara 30, 60 eller 80 %.
  • Den enskilda vägens organisationsform bygger på en frivillig överenskommelse eller en lantmäteriförrättning. Föreningsformen kan vara Vägförening, SMF, VSF, Bolag, Kommun eller ensam väghållare.
  • Bidrag lämnas till vägförening/enskild väg om minst 50 % av andelarna tillhör privatpersoner eller enskilda företagare.
  • Bidrag lämnas endast till del av enskild väg som är belägen inom Lindesbergs kommun. Om vägen delvis finns i annan kommun kommer bidraget från kommunen att beräknas i förhållande till den andel av vägen som finns inom Lindesbergs kommun uttryckt i procent.
  • Bidrag lämnas med 10 % av den av Trafikverket beräknade underhållskostnaden för verksamhetsåret (året före utbetalningen).

Iståndsättningsbidrag
Iståndsättningsbidrag kan betalas ut av kommunen under förutsättning att Trafikverket utreder behovet och fattar beslut om eget bidrag.

Trafikverkets bidrag utgår med 70 % av den beräknade kostnaden inklusive mervärdesskatt. Kommunen kan betala ut ett kompletterande bidrag så att maximalt 93,5 % av den beräknade kostnaden kan erhållas. D.v.s. det kommunala bidraget kan maximalt utgå med 23,5 % av den beräknade totalkostnaden för åtgärden.

Varje enskilt ärende beslutas av Tillväxtutskottet, både vad gäller om bidrag skall betalas ut och bidragets storlek, d.v.s. allt från 1 % upp till 23,5 % av den av Trafikverket beräknade upprustningskostnaden.

Bidraget betalas ut när åtgärden är genomförd och efter att Trafikverket fattat slutligt beslut om kostnaden.

 

För frågor om bidraget kontakta Gunnar Jaxell 0581-812 03 eller gunnar.jaxell@lindesberg.se

Vid ändring av ditt konto där bidraget ska sättas in kontakta Anette Persson 0581-810 32 eller anette.m.persson@lindesberg.se