Translate site

Infrastruktur och kollektivtrafik

Att det finns en god infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter är viktigt för företag såväl som boende och besökare i Lindesbergs kommun. På kommunens enhet för Näringsliv och utveckling arbetar vi bland annat med dessa frågor gällande infrastruktur och kollektivtrafik:

  • driftsbidrag till enskilda vägar
  • iståndsättningsbidrag till enskilda vägar, t.ex. nya broar, ny beläggning, m.m.
  • anordnande av nya gång- och cykelvägar i kommunen
  • iordningställande eller nyanläggning av angöringsplatser för kollektivtrafikens buss- och tågtrafik
  • i samarbete med Trafikverket jobba för att förbättra transporter på väg och järnväg för kommunens företag
  • i samarbete med Länstrafiken jobba för att förbättra kollektivtrafiken i kommunen
  • driftar omlastningsplats väg/järnväg i Storå
  • öppnar nya industriområden

Uppdaterad: 2017-01-24 

Sidansvarig: Alicia Kjellarsson tfn: 0581-811 17