Translate site

Beviljat medel till förstudie om praktiksamverkan i Örebro län

Region Örebro län har beviljat förstudiemedel till tre utvalda kommuner, Karlskoga, Degerfors och Lindesberg för att undersöka förutsättningrna för ett webbaserat praktikhanteringsverktyg.

Bakgrund
Praktikhantering i kommunernas regi visar idag på en ganska komplex situation, där ett flertal personer arbetar med praktikförmedling i parallella system med ytterst lite kännedom om varandras verksamheter. Det råder en konkurrenssituation mellan kommunens olika verksamheter om praktikplatser. Det har framkommit önskemål om någon form av central samordning med syfte att kvalitetssäkra praktikhanteringen.

Syfte
Projektets syfte är att utreda hur ett webbaserat kommun-, regionövergripande praktikverktyg bör utformas och hur detta verkyg kan implementeras för att skapa ett effektivt samarbete mellan kommunerna, utbildningssystemen och arbetslivet.

Mål
Förstudien ska analysera och utröna förutsättningar för införandet av ett webbaserat praktikverktyg i projektets pilotkommuner samt lämna förslag till eventuellt fortsatt arbete innehållande arbetsmetod, tid- och kostnadsplan för vidare utveckling av konceptet i hela regionen.

Projektet pågår under perioden 2016-01-01 -- 2016-06-30.

Kontakperson: Magnus Sjöberg tel: 0581-81621