Translate site

Bebyggelse i Lindesbergs stadskärna

Småstadsmiljön som visar centralmaktens strävan vid 1600-talets mitt att grunda nya städer för att främja den för riket viktiga bergshanteringen samt den förindustriella stadens bebyggelse och liv. Den rätvinkliga rutnätsplanen är från 1644. Tomtstruktur är äldre småskalig trästadsbebyggelse med större stadsgårdar och enklare utkantsbebyggelse.

En grupp större stenbyggnader finns vid kyrkan och torget. Den tidsepok av byggnader som finns i störst omfattning är den senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, alltså stadsbyggnadsepoken efter den stora branden 1869. De kulturhistoriska värdena i staden bör säkerställas genom fördjupad översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelser.

Lindesbergs kommun har under 2007 genomfört en komplett fotodokumentation av byggnader i Lindesbergs centrala del. Fotografierna har samlats i en databas och kan lätt nås via en översiktlig karta eller register över fastigheterna.

I databasen har även Örebro läns museums byggnadsinventering från 1975, med svartvita fotografier och byggnadsbeskrivningar lagts in.

Länk till databasen


Dokumentation av bebyggelsen i Lindesbergs stadskärnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2012-03-30